__________

 

 

 

news

 

ULTRA - book release
October 21, 2022
FLⒶT$, Brussels

 

Skin and Desire
June 24 - August 12, 2022
Mentalspace Gallery, Cologne
https://mentalspace.eu/2022/skin-and-desire

 

NAK Digital Benefit Auction 2021
Neuer Aachener Kunstverein
http://www.neueraachenerkunstverein.de/content/

 

Brush (Soundperformance)
September 16, 2021, 8pm
Mélange, Cologne

 

Publication Grant
Stiftung Zukunft NRW

 

LRRH-Edition
Zero Fold, Cologne
May 23 — 29, 2020

 

Horizont-Raum Art Award for the duo show ULTRA
Freunde der artothek, Cologne

 

NAK Digital Benefit Auction 2020
Neuer Aachener Kunstverein
http://www.neueraachenerkunstverein.de/content/

 

LRRH-Edition
Zero Fold, Cologne
May 23 — 29, 2020

 

ULTRA
Alfons Knogl, Lukas Schmenger
artothek, Cologne
March 5 — June 13, 2020
https://artviewer.org/alfons-knogl-and-lukas-schmenger-at-artothek/

 

Cover art work for
SCHALEN
http://www.dieschalen.de/

 

 

 

 

menu